วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านควนล่อนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน