ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 10 6 16 1
อนุบาล 3 8 8 16 1
รวม อนุบาล 18 14 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 3 11 1
รวมประถม 41 31 72 6
รวมทั้งหมด 59 45 104 8
กราฟแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านควนล่อน