avata image zoom image

ชื่อ : นายสมสักดิ์ รักสัตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสมพร มูสิกพันธ์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายอับดุลอาสีด สาดีน

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางฮารีบ๊ะ ยาอีด

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายดลเลาะ เบ็ญซ๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางยามิลล๊ะ สันนาหู

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวธิดา นวลทอง

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางนูรอัยนี ศรียาน

ตำแหน่ง : ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาววลัยลักษณ์ กั่วพานิช

ตำแหน่ง : ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางกมลวรรธน์ สารศรี

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง