พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
2.  เน้นการอ่านออกเขียนได้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น
3.  ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4.  ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5.  ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา